รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์บอล) รอบสะสมคะแนน  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 14:30 .
สนาม
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
26
ธาราทิพย์  ศรีดี
ชลบุรี
ชลบุรี
26.85
1
16
อัญญาวรินทร์  ศุภธีรเลิศ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
24.18
2
27
สุธินี  อ่อนมั่น
นนทบุรี
นนทบุรี
23.7
3
18
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
23.28
4
21
พศิกา  เจษฏาลักษณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
22.6
5
8
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
21.91
6
10
พิมพ์วรรณ  ทิพยโอสถ
นนทบุรี
นนทบุรี
21.9
7
2
ภัทรธิดา  รัตนเสถียร
นนทบุรี
นนทบุรี
21.88
8
4
ศศิวิมล  กกฝ้าย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
21.4
9
13
ศศิวิมล  อภัยนอก
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
20.95
10
28
กรองแก้ว  ประสมทอง
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
20.8
11
1
วราภรณ์  ปลื้มประสิทธิ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
20.73
12
5
วลีพร  แตงมณี
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
20.53
13
25
ชุติมา  ทองธนวัฒน์กุล
นครปฐม
นครปฐม
20.25
14
6
ญาณิศา  คำเนียม
ปทุมธานี
ปทุมธานี
19.23
15
24
สุชานาฏ  สร้อยแสง
นครปฐม
นครปฐม
19.05
16
20
กานต์พิชชา  พัฒนศักดิ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
18.45
17
12
นัชชา  เบ้าสุวรรณ
ปทุมธานี
ปทุมธานี
17.7
18
9
ณุตตรา  จันทร์เที่ยง
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
17.65
19
15
พรนัชชา  เจนธำรง
นครราชสีมา
นครราชสีมา
17.1
20
14
สปันนา  ปิยแสงเจริญ
ชลบุรี
ชลบุรี
17.03
21
7
พลอยสุรางค์  สีบัวน้อย
ปทุมธานี
ปทุมธานี
16.35
22
3
นวพร  ตุ้มฉิม
ราชบุรี
ราชบุรี
16.2
23
17
พิชามญชุ์  สิริสินรุ่งเรือง
นครปฐม
นครปฐม
15.38
24
22
ศิริฤทัย  เสนี
จันทบุรี
จันทบุรี
14.93
25
29
โยษิตา  สุขสงค์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
14.4
26
23
วีรยา  จิตรจรูญ
ชลบุรี
ชลบุรี
14.1
27
11
ชิดชนก  อภิชาติบวรวงศ์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
13.25
28
19
เตชินี  เตชเถกิง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
13.1
29
17
พิชามญชุ์  สิริสินรุ่งเรือง
นครปฐม
นครปฐม
0
30
24
สุชานาฏ  สร้อยแสง
นครปฐม
นครปฐม
0
31
19
เตชินี  เตชเถกิง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
32
11
ชิดชนก  อภิชาติบวรวงศ์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
33
14
สปันนา  ปิยแสงเจริญ
ชลบุรี
ชลบุรี
0
34
23
วีรยา  จิตรจรูญ
ชลบุรี
ชลบุรี
0
35
16
อัญญาวรินทร์  ศุภธีรเลิศ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
36
22
ศิริฤทัย  เสนี
จันทบุรี
จันทบุรี
0
37
9
ณุตตรา  จันทร์เที่ยง
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
0
38
13
ศศิวิมล  อภัยนอก
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
0
39
3
นวพร  ตุ้มฉิม
ราชบุรี
ราชบุรี
0
40
7
พลอยสุรางค์  สีบัวน้อย
ปทุมธานี
ปทุมธานี
0
41
2
ภัทรธิดา  รัตนเสถียร
นนทบุรี
นนทบุรี
0
42
15
พรนัชชา  เจนธำรง
นครราชสีมา
นครราชสีมา
0
43
10
พิมพ์วรรณ  ทิพยโอสถ
นนทบุรี
นนทบุรี
0
44
6
ญาณิศา  คำเนียม
ปทุมธานี
ปทุมธานี
0
45
25
ชุติมา  ทองธนวัฒน์กุล
นครปฐม
นครปฐม
0
46
29
โยษิตา  สุขสงค์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
47
18
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
48
26
ธาราทิพย์  ศรีดี
ชลบุรี
ชลบุรี
0
49
8
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
0
50
20
กานต์พิชชา  พัฒนศักดิ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
0
51
5
วลีพร  แตงมณี
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
0
52
1
วราภรณ์  ปลื้มประสิทธิ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
0
53
21
พศิกา  เจษฏาลักษณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
0
54
28
กรองแก้ว  ประสมทอง
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
0
55
27
สุธินี  อ่อนมั่น
นนทบุรี
นนทบุรี
0
56
12
นัชชา  เบ้าสุวรรณ
ปทุมธานี
ปทุมธานี
0
57
4
ศศิวิมล  กกฝ้าย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
58
 
     
 
Remark :
 
     
 
NOC - NOC
5 Ribbons - 5 Ribbons
3 H+2 B - 3 Hoops + 2 Balls
DNS - Dis not start
DNF - Did not finish
TV - Technical Value
DSQ - Disqualified
WD - Withdrawn
R - Reserve
AV - Artistic Value
EX - Execution
Q - Qualified for Final
Comp. No. - Competitor Number
J1 - J5 - Execution judges
FIG - International Gymnastics Federation
J6 - J7 - Difficulty judges
2nd - 2nd routine
"=" - Equal sign indicates that two or more gymnasts share the same rank
FIG - International Gymnastics Federation
1st - 1st routine
Diff. - Difficulty
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง