รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบที่ 2  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 14:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
ตรัยรัตน์  รวีจรัสเรือง
สระบุรี
สระบุรี
ธนัญชัย  ฑีฆะบุตร
สระบุรี
สระบุรี
รุจิพงศ์  สินลอยมา
สระบุรี
สระบุรี
สายัณห์  ชำนาญเดชากุล
สระบุรี
สระบุรี
กันต์ธัช  ด้วงประดิษฐ์
สระบุรี
สระบุรี
ประมวล  อ่างแก้ว
สระบุรี
สระบุรี
16
1
4
สมศักดิ์  ตั้งยืนยงวัฒนา
สงขลา
สงขลา
สมยศ  แซ่หลี
สงขลา
สงขลา
ฐิติ  มงคลศรี
สงขลา
สงขลา
ชาคริต  ทองอุไร
สงขลา
สงขลา
ภูมัย  ผิวล่อง
สงขลา
สงขลา
สุธรรม  สุขมณี
สงขลา
สงขลา
14
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -