ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 1  สาย A ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 3  สาย B เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย Y กำแพงเพชร  vs ชลบุรี
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 5  สาย A ชัยภูมิ  vs สุพรรณบุรี
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย Y ชัยนาท  vs ชัยภูมิ
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 7  สาย B ลพบุรี  vs สงขลา
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 8  สาย Y ชลบุรี  vs เชียงใหม่
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 9  สาย A ขอนแก่น  vs ระยอง
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 10  สาย X ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 11  สาย B เชียงใหม่  vs ชลบุรี
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 12  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 13  สาย Y กำแพงเพชร  vs ชัยนาท
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 14  สาย A พิษณุโลก  vs ลพบุรี
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 15  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 16  สาย B ชัยภูมิ  vs ระยอง
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 17  สาย Y เชียงใหม่  vs ชัยภูมิ
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 18  สาย B ลพบุรี  vs ชลบุรี
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 19  สาย Y ลพบุรี  vs พิษณุโลก
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 20  สาย A ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 21  สาย X กำแพงเพชร  vs ชัยภูมิ
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 22  สาย B เชียงใหม่  vs สงขลา
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 23  สาย Y ชลบุรี  vs ชัยนาท
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 24  สาย B พิษณุโลก  vs ชลบุรี
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 25  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 26  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 27  สาย Y ชัยนาท  vs เชียงใหม่
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 28  สาย B เชียงใหม่  vs ลพบุรี
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 29  สาย Y ชลบุรี  vs ชัยภูมิ
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 30  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 31  สาย Y กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 32  สาย B สงขลา  vs ชลบุรี
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 33  สาย X ลพบุรี  vs ขอนแก่น
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 34  สาย A สุพรรณบุรี  vs ระยอง
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 35  สาย A ขอนแก่น  vs ชัยภูมิ
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 36  สาย B พิษณุโลก  vs สงขลา
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 37 เชียงใหม่  vs ชัยภูมิ
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 38 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 39 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 40 เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 15:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 41 เชียงใหม่  vs ชลบุรี
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 15:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 42 เชียงใหม่  vs ชลบุรี
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 43 เชียงใหม่  vs ชัยภูมิ
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 09:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 44 เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ